คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช อุทธยา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.เกียรติ บัวตอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภา วรรณารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย แสงศาสตรา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีอร คิดว่อง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดเอกพล ปรนญาวธิโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระอภิรักษ์ ชุตินธโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา คนเที่ยง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายเดช คิดอ่าน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา กลิ่นมาลา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัล อวดร่าง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายผ่าน พะย๋า
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งเสน่ห์ คิดอ่าน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 085-6225911
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ธิแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ