โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโชค จะงาม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.เกียรติ บัวตอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภา วรรณารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย แสงสาสตรา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ ปันธิ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนื้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดเอกพล ปรนญาวธิโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระอภิรักษ์ ชุตินธโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา คนเที่ยง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช อุทธยา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา กลิ่นมาลา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ อวดร่าง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายผ่าน พะย๋า
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเซนต์ วงค์ไชยา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ธิแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ