โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย สินพิมลบูรณ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ เสโลห์
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาเอกพล ปรนญาวธิโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระวีระศักดิ์ ฐานวิโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภา วรรณารักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจินดา ก๋าชุ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.เกียรติ บัวตอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย แสงสาสตรา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช อุทธยา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเซนต์ วงค์ไชยา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ คนมาก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์พงศ์ อ้นน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโชค จะงาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา กลิ่นมาลา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงษ์ เมืองยศ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประนอม ไทยกรรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ วงค์ขัติยะ
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร :