โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                  โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ  ตั้งอยู่ เลขที่    8    ม.9  ถ.วังเหนือ-แม่ขะจาน  บ้านขันหอม ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน  2470  เป็นอาคารชั่วคราว ใช้ชื่อว่า"โรงเรียนวังเหนือ" เมื่ออาคารชั่วคราวชำรุดได้ย้ายไปอาศัย   อยู่ศาลาวัดทุ่งเป้าเป็นที่เรียนโดยมี นายทองเพียร   เจริญพานิช เป็นครูใหญ่ ต่อมา วันที่ 12 รกฎาคม   2477 ได้ย้ายมาอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอวังเหนือ  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 รกฎาคม  2499     นายดำรงค์   สามาบุตร  ศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน เห็นว่าสถานที่ไม่เหมาะสมลำบากต่อการขยายในโอกาสต่อไป   จึงได้วางแผนสร้างโรงเรียน  ณ ที่ดินปัจจุบันมี ครู ราษฎร์ และข้าราชการส่วนต่างๆร่วมกันซื้อที่ดินประมาณ 12 ไร่  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
                ปีการศึกษา 2560 มีนายกิตติพงษ์  เมืองยศ  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   มีจำนวนข้าราชการครู   20  คน  พนักงานราชการ 1 คน ธุรการอัตราจ้าง 1 คน ครูจ้างสอน 2 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 1 คน พนักงานบริการ  2  คน และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  1 คนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1    ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  จำนวน  17 ห้องเรียน มีนักเรียน  จำนวน  426 คน