กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวรุฒ หล้าบือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางมยุรีย์ บุญเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

น.ส.เอมิกา ลือยศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1