โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมยุรีย์ บุญเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวัชรี เมืองยศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายวรุฒ หล้าบือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2