โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ปฐมวัย

นางธิดาพร ไคร้วงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางอริสา แดนปัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวรุ่งอรุณ นิยมไทย
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

นางสาวกิตติมา วางที
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย