ปฐมวัย

นางธิดาพร ไคร้วงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางอริสา แดนปัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวรุ่งอรุณ นิยมไทย
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย