โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางธิดาพร ไคร้วงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอริสา แดนปัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวรุ่งอรุณ นิยมไทย
ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2