โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.ลัดดาวรรณ วงศ์ตระกูลผู้ดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.วาสนา ขันคำ
ครูจ้างสอนภาษาจีน

น.ส.ธันญารัตน์ จิตแหลม
ครูจ้างสอน