กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลัดดาวรรณ วงศ์ตระกูลผู้ดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสพิศ จันต๊ะมะ
ครู คศ.1