กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลัดดาวรรณ วงศ์ตระกูลผู้ดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวโสพิศ จันต๊ะมะ
ครู คศ.1

นางสาวจิตรกัญญา วงค์เทียมใจ
ครูจ้างสอนงบประมาณโรงเรียน

นางสาววาสนา ขันคำ
ครูจ้างสอนภาษาจีน