โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.ลัดดาวัลย์ วงค์ตระกูลผู้ดี
ครู คศ.1

น.ส.จิราภรณ์ วิญญกูล
ครู คศ.2