โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลัดดาวรรณ วงศ์ตระกูลผู้ดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชัชฎาภรณ์ ทามัน
ครูจ้างสอนงบประมาณโรงเรียน

นายทศพล มือโต
ครูจ้างสอนงบประมาณโรงเรียน

นางสาววาสนา ขันคำ
ครูจ้างสอนภาษาจีน

Miss Nerrisa Ngome Mesode.
ครูจ้างสอนชาวต่างชาติ