โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจินดา ก๋าชุ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคนึงนิจ สารเชื้อ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายนิคม แรงดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

น.ส.เบญจพร เทวะประทีป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3