กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางรัตติกา สมันจิตร์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวรุฒ หล้าบือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเบญจพร เทวะประทีบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางณิชกมล คิดอ่าน
ครู คศ.2