ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารบวรภัทร อาคารเรียน สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 864,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศิริวิทย์ อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 2,194,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมวัฒนาดรุณ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 823,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกิตติคุณกาญจน์ อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,708,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกาญจนาสิริ อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3,851,200 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพิทยรัศมิ์ อาคารแบบ 212ล/57-ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ : 16,698,880 บาท
เพิ่มเติม..