โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศรเพชร มุขดี
ครู คศ.1

นางบุณฑริกา จรลังกา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายวงศกร วงษ์สง่า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2