โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณิชกมล คิดอ่าน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุชานาฏ บุญแสนไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาณี ตามวงค์
ครูอัตราจ้าง (บุคลากรวิทยาศาสตร์)

น.ส.สุมิตรา จันคีรี
ครูจ้างสอนงบประมาณโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2