โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางณิชกมล คิดอ่าน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย ธีรวัฒน์ กุลต๊ะ
พนักงานราชการ

นาย ทัศธนพล ไวที
ครูจ้างสอน

น.ส.สุมิตรา จันคีรี
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2