กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางมยุรีย์ บุญเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1