โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางผ่องพรรณ จูงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2