โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวาสนา คนเที่ยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางมยุรีย์ บุญเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1