โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวาสนา วรรณารักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางไปรยา พรหมโลก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางรัตติกา สมันจิตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1