โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวาสนา คนเที่ยง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางรัตติกา สมันจิตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางบุณฑริกา จรลังกา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2