กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางบุณฑริกา จรลังกา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายวงศกร วงษ์สง่า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางรัตติกา สมันจิตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1