โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางบุณฑริกา จรลังกา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางวาสนา คนเที่ยง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวงศกร วงษ์สง่า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางรัตติกา สมันจิตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1