โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม   ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดำรง วงค์ขัติยะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศรเพชร มุขดี
ครูผู้ช่วย