กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศรเพชร มุขดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธรรมนูญ ฤทัยประเสริฐสูง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางรัตติกา สมันจิตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1