คณะผู้บริหาร

นายสมคิด สืบแจ้
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวาสนา คนเที่ยง
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางมยุรีย์ บุญเรือง
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวลัดดาวรรณ วงศ์ตระกูลผู้ดี
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางณิชกมล คิดอ่าน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางธิดาพร ไคร้วงษ์
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย