โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
คณะผู้บริหาร

นายมนตรี ธิแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวาสนา คนเที่ยง
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางมยุรีย์ บุญเรือง
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางสาวลัดดาวรรณ วงศ์ตระกูลผู้ดี
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางณิชกมล คิดอ่าน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางธิดาพร ไคร้วงษ์
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย