โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ที่ 9 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านขันหอม  ตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
เบอร์โทรศัพท์ 054-279105
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ โดยผู้อำนวยการ นายมนตรี  ธิแก้ว พร้อมด้วยคณะครูจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมวัฒนาดรุณ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสืบไป ทั้งนี้ได้มีการแยกการจัดกิจกรรมของแต่ละห้องเรียน เพื่อลดความแออัดและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเขื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2564,12:42   อ่าน 100 ครั้ง